DANH MỤC GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH THCS


DANH MỤC GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH THCSimages (1)STT

DANH MỤC GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH THCSimages (1)

 

TẢI VỀ
1

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 6  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 136 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 6. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )  

chi tiết
2

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 7  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 125 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 7. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )  

chi tiết
3

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 8  (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 73  trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 8. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )   

chi tiết

4

GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (Tập tài liệu mang lại nhiều bổ ích  soạn cho cả năm học gồm có 153 trang bao gồm các chuyên đề trong chương trình môn Tiếng Anh lớp 9. Tài liệu dành cho giáo viên và học sinh yêu thích môn Tiếng Anh tham khảo  )   

chi tiết

 

Các bài liên quan