Đề tài NCKHSPUD – SKKN QLGD: Một số giải pháp chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS


I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ từ một nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế là con người, là nguồn lực Việt Nam được phát triển về số lượng và chất lượng trên cơ sở mặt bằng dân trí được nâng cao. Vì vậy phải chăm lo đến nguồn lực người, chuẩn bị lớp người lao động có những phẩm chất và đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới và việc này cần phải bắt đầu từ giáo dục phổ thông.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Tinh thần đó được thể hiện qua nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt ngày 9/12/2000 Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn nghị quyết số 40/2000/QH 10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và gần đây nhất trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XI vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo được đề cập. Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông quán triệt về nội dung, phương pháp giáo dục đã được qui định trong luật giáo dục đối với các bậc học, cấp học, trở thành vấn đề bức thiết với ngành GD&ĐT hơn bao giờ hết.

Trung học cơ sở là cấp học nối giữa Tiểu  học và Trung học phổ thông tạo nên một sự liên thông gắn bó các cấp, bậc học của giáo dục phổ thôngvà thực hiện mục tiêu “ Nhằm giúp  học sinh củng cố và phát triển những kết quả của tiểu học. Có trình độ học vấn phổ thông cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học THPT, THCN, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động”.

Chương trình THCS mới chú ý mục tiêu: “ Phát triển tiếp tục kỹ năng học tập chung và kỹ năng học tập bộ môn, đặc biệt là kỹ năng vận dụng kiến thức vào các tình huống học tập mới, vào thực tế sản xuất và đời sống, hình thành thói quen và phương pháp tự học, phát triển năng lực thu thập, xử lý, và truyền thông tin, khả năng phát triển và giảI quyết vấn đề. Độc lập suy nghĩ, sáng tạo trong tư duy và trong hành động “.


Tìm theo từ khóa: ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan