Hỏi: Nghị định 108 về tinh giản biên chế áp dụng với những đối tượng nào?


Hỏi: Nghị định 108 về tinh giản biên chế áp dụng với những đối tượng nào? Giáo viên có thuộc diện áp dụng nghị định 108 về tinh giản biên chế không?Đáp

Theo quy định tại Điều 1, chương 1, Nghị định 108, Phạm vi điều chỉnh được quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách tinh giản biên chế để thực hiện trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:

1. Các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp xã;

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội;

3. Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương;

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội làm chủ sở hữu (sau đây gọi chung là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) được chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, nay tiếp tục được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện sắp xếp lại theo phương án cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập;

5. Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nay được cấp có thẩm quyền bán hết phần vốn nhà nước;

6. Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật.

Mục 2 Điều 1, Nghị định 108 quy định: Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; Như vậy, giáo viên (trong các trường công lập) – đơn vị sự nghiệp – thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này và thuộc diện áp dụng nghị định về tinh giản biên chế


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan