Hỏi: Theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, đối tượng nào thuộc diện áp dụng để tinh giản biên chế? Giáo viên, nhân viên trường học có thuộc đối tượng áp dụng theo Nghị định này không?


Hỏi: Theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, đối tượng nào thuộc diện áp dụng để tinh giản biên chế? Giáo viên, nhân viên trường học có thuộc đối tượng áp dụng theo Nghị định này không?Đáp:

Theo Điều 2, Nghị định 108 đối tượng áp dụng tinh giản biên chế được quy định như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã;

2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.

4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).

5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

6. Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội.

Theo nội dung Khoản 2, Điều 2  thì Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng tinh giản biên chế do vậy giáo viên, nhân viên (thí nghiệm, thiết bị, kế toán, văn thư, thủ quỹ … ) đều thuộc đối tượng áp dụng nghị định về tinh giản biên chế.


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan