SKKN môn Vật lí lớp 10: sử dụng webcam thay cho máy chiếu đa vật thể


*Webcam, hay coøn goïi laø webcamera hay PC video camera, laø moät loaïi maùy quay phim kyõ thuaät soá ñöôïc cheá taïo rieâng cho caùc maùy tính caù nhaân nhaèm giuùp ngöôøi söû duïng coù theå hoäi thoaïi hình aûnh ñoäng tröïc tieáp treân Internet khi söû duïng caùc chöông trình nhaén tin hoã trôï gioïng noùi vaø hình aûnh nhö Yahoo Messenger, MSN, Skype. Vôùi webcam, ngöôøi söû duïng cuõng coù theå duøng ñeå chuïp hình hoaëc laøm caùc ñoaïn phim ngaén göûi qua Internet cho baïn beø.

Loại file: word - Số trang: 10 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây:
http://tailieusupham.com/huong-dan-tai-lieu/Treân thò tröôøng coù hai loaïi webcam chính, loaïi thoâng thöôøng (baét buoäc phaûi keát noái vôùi maùy tính) coù chöùc naêng chính laø chuïp vaø ghi laïi hình aûnh, video vaø truyeàn tröïc tieáp vaøo maùy tính qua coång USB. Moät loaïi khaùc laø webcam hoaït ñoäng ñoäc laäp nhö moät maùy aûnh soá, coù nhieàu chöùc naêng hôn, coù theå quay phim kyõ thuaät soá hoaëc ghi aâm. Hôn nöõa, vôùi moät boä nhôù gaén trong maùy (khoaûng 8-128 MB), daïng maùy naøy coøn gioáng nhö moät oå cöùng di ñoäng khaù an toaøn vaø thuaän tieän.

Nhöõng loaïi webcam phoå bieán treân thò tröôøng coù theå keå ñeán nhö saûn phaåm cuûa caùc haõng Creative, Kensington, LG, Genius… Chuùng thöôøng coù ñoä phaân giaûi töø 100K pixel ñeán 300K pixel vaø baét hình vôùi toác ñoä 15 hoaëc 30 khung hình/giaây.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Print Friendly
Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan