Tag Archives: Tiểu học

Đề tài NCKHSPUD KHỐI TIỂU HỌC – LỚP 1 :MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 1 HỌC TỐT PHẦN GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Đề tài NCKHSPUD KHỐI TIỂU HỌC – LỚP 1 :MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 1 HỌC TỐT PHẦN GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 

(gồm 23 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên khối Tiểu học tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích chương trình Tiểu học.

Đề tài NCKHSPUD KHỐI TIỂU HỌC – LỚP 1 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TIẾT LUYỆN TẬP TOÁN LỚP 1.

Đề tài NCKHSPUD KHỐI TIỂU HỌC – LỚP 1 : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TIẾT LUYỆN TẬP TOÁN LỚP 1.

(gồm 28 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên khối Tiểu học tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích chương trình Tiểu học.

Đề tài NCKHSPUD KHỐI TIỂU HỌC – LỚP 1 :PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI

Đề tài NCKHSPUD KHỐI TIỂU HỌC – LỚP 1 :PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI

(gồm 18 trang)

Tài liệu dành cho giáo viên khối Tiểu học tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích chương trình Tiểu học.