Tag Archives: Toán THCS

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 – THCS – Phần 1

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 – THCS – Phần 1

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 20: PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :   CHUYÊN ĐỀ 20:   PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

(Tài  liệu gồm 14 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :   CHUYÊN ĐỀ 20:   PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 19: TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA MỘT BIỂU THỨC

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :   CHUYÊN ĐỀ 19:   TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA MỘT BIỂU THỨC 

(Tài  liệu gồm 10 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 18: BỔ ĐỀ HÌNH THANG VÀ CHÙM ĐƯỜNG THẲNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :   CHUYÊN ĐỀ 18:   BỔ ĐỀ HÌNH THANG VÀ CHÙM ĐƯỜNG THẲNG

(Tài  liệu gồm 7 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 17: VẼ ĐƯỜNG SONG SONG ĐỂ TẠO THÀNH CÁC CẶP ĐOẠN THẲNG TỶ LỆ

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :   CHUYÊN ĐỀ 17:   VẼ ĐƯỜNG SONG SONG ĐỂ TẠO THÀNH CÁC CẶP ĐOẠN THẲNG TỶ LỆ                   

(Tài  liệu gồm 4 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 16: BẤT ĐẲNG THỨC

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 16: BẤT ĐẲNG THỨC

(Tài  liệu gồm 11 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 15: SỬ DỤNG CÔNG THỨC DIỆN TÍCH ĐỂ THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỘ DÀI CỦA CÁC ĐOẠN THẲNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 15:  SỬ DỤNG CÔNG THỨC  DIỆN TÍCH ĐỂ THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỘ DÀI CỦA CÁC ĐOẠN THẲNG                                  

(Tài  liệu gồm 6 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 14: PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 14:  PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO

(Tài  liệu gồm 6 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 10: TÍNH CHIA HẾT ĐỐI VỚI ĐA THỨC

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :   CHUYÊN ĐỀ 10:   TÍNH CHIA HẾT ĐỐI VỚI ĐA THỨC

(Tài  liệu gồm 8 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 9: ĐỒNG DƯ

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :   CHUYÊN ĐỀ 9:   ĐỒNG DƯ

(Tài  liệu gồm 4 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi ,viết đề tài NCKHSPUD, phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 8: CHỮ SỐ TẬN CÙNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :   CHUYÊN ĐỀ 8:   CHỮ SỐ TẬN CÙNG

(Tài  liệu gồm 6 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 7 : CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG ĐỊNH LÍ TALÉT VÀ TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 :  CHUYÊN ĐỀ 7 : CÁC BÀI TOÁN SỬ DỤNG ĐỊNH LÍ TALÉT VÀ TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC    

(Tài  liệu gồm 8 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 5: SỐ CHÍNH PHƯƠNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 8 : CHUYÊN ĐỀ 5: SỐ CHÍNH PHƯƠNG

(Tài  liệu gồm 6 trang)

( Tài liệu sát chuẩn kiến thức kĩ năng dành cho giáo viên giảng dạy Toán THCS bồi dưỡng thi học sinh Giỏi , phụ huynh và  học sinh yêu thích môn Toán THCS tham khảo và tự rèn luyện)