Văn bản

Văn bản giáo dục

Hỏi: Tự đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam?

Hỏi: Tự đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam?

Theo THÔNG TƯ số 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014, ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

Để người học có thể tự đánh giá năng lực ngoại ngữ của mình trên cơ sở đó lập kế hoạch và xây dựng lộ trình, phương pháp học tập và tự học để đạt được trình độ theo quy định, KNLNNVN cung cấp Bảng tự đánh giá năng lực như sau:

Viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cơ sở chưa đạt chuẩn (mã số 15c.208) mà không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III thì giải quyết thế nào?

Hỏi: Viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên trung học cơ sở chưa đạt chuẩn (mã số 15c.208) mà không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III thì giải quyết thế nào?

Đáp

Cách xếp lương áp dụng đối với giáo viên trung học cơ sở theo THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Hỏi: Cách xếp lương áp dụng đối với giáo viên trung học cơ sở theo THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Đáp

Theo THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16 tháng 09 năm 2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập (Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015)

Hỏi: Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS?

Hỏi: Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS?

Đáp

Theo THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNVngày 16 tháng 09 năm 2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập (Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2015)